สภานักเรียน

การประชุมวิทยากรและคณะทำงาน โครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์งานสภานักเรียน - 10 มกราคม 2566 / หน้าหลักสภานักเรียน


          วันที่ 9 มกราคม 2566 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายไพโรจน์ วิเศษ นายวันชัย วงศ์ศิลป์ นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ข้าราชการบำนาญ และ นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ร่วมประชุมวิทยากรและคณะทำงานโครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 "สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ณ ห้องประชุมโรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร
          การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือ แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับสภานักเรียนจากทุกจังหวัด เพื่อพัฒนาสภานักเรียนไทยให้เข้มแข็ง ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย ใช้กลไกความร่วมมือให้เกิดเป็นสังคมเอื้ออาทร มีระดับการพัฒนาในทุกด้าน ทุกมิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
          ซึ่งในวันนี้ถือเป็นการแบ่งภารกิจ และกิจกรรม ระดมความคิดสิ่งที่สภานักเรียนจากทั้วประเทศ ควรที่จะได้รับ และได้เรียนรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย ทำอย่างไรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล สภานักเรียน เป็นกลไกสำคัญ ให้สภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และขยายผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร
กล่องแสดงความคิดเห็น


สภานักเรียนสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวกิจกรรมสภานักเรียน

OBEC PLAY

ข่าวสภานักเรียนยอดนิยม