สภานักเรียน

ประชุมคณะทำงานและวิทยากรอย่างเข้มข้นเป็นวันที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์งานสภานักเรียน - 10 มกราคม 2566 / หน้าหลักสภานักเรียน

วันนี้ (10 ม.ค. 66) นายไพโรจน์ วิเศษ นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน พร้อมด้วยคณะทำงานและวิทยากรโครงการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ได้ร่วมหารือ และกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งซักซ้อมบทบาทของคณะทำงานแต่ละฝ่าย เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ในการอบรมสัมมนา"สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” โดยการอบรมสัมมานาครั้งนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร


การอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศในครั้งนี้ กำหนดพิธีเปิดในวันที่ 11 มกราคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธานในพิธี โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานแนวทางการขับเคลื่อนสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านมา และที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 วัน 


ในการอบรมดังกล่าว ทางคณะทำงานและวิทยากร ได้เตรียมกิจกรรมประจำวันอย่างหลายหลาย เพื่อให้น้องๆสภานักเรียนของไทย รับรู้บทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีม และมีความเป็นผู้นำและ ผู้ตามที่ดี เป็นสภานักเรียนที่เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ได้รับความรู้จากวิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งได้รับฟังเรื่องเล่าสู่ความสำเร็จ จากสภานักเรียนรุ่นพี่สภานักเรียน เพื่อเป็นแนวทางถ่ายทอดให้น้องๆในการดำเนินชีวิต และการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งร่วมถอดบทเรียนรายวัน ในแต่ละวิชาที่เรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาในกิจกรรมต่อไป


และในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 คณะทำงานได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมสัมมนา จากสภานักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 5 คน ได้รับโอกาสจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เข้าคารวะและนำเสนอข้อคิดเห็น ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งสภานักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมทัศนศึกษาอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยกล่องแสดงความคิดเห็น


สภานักเรียนสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวกิจกรรมสภานักเรียน

OBEC PLAY

ข่าวสภานักเรียนยอดนิยม