สภานักเรียน

สภานักเรียนกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

ข่าวประชาสัมพันธ์งานสภานักเรียน - 12 มกราคม 2566 / หน้าหลักสภานักเรียน
แนะนำวิทยากร


สภานักเรียนกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็น 1 ในหัวข้อหลักที่ใช้พัฒนานักเรียนและครูที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานครวันที่ 12 ม.ค. 2566 ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ สภานักเรียนกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร

ตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น


ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม ซึ่งครูและนักเรียนที่เข้ารับการอบรมสัมมนาในครั้งที่นี้ได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิด ความเข้าใจ และประสบการณ์ของตนเอง


จากข้อคำถามปลายเปิดที่วิทยากรใช้กระตุ้นกระบวนการคิด ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในประเด็นความหมายของประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองไทย การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เป็นต้น


อีกทั้งได้นำเสนอประสบการณ์ในฐานะนักกฎหมาย และนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเรื่องเล่าให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราวที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง แก้ไขให้ทันเหตุการณ์และทันสมัยขึ้น ซึ่งสร้างความประทับใจ และเกิดองค์ความรู้ ที่สำคัญสามารถเพาะบ่ม สร้างผู้นำ กระบวนการคิด และแนวปฏิบัติในฐานะผู้นำนักเรียนที่จะไปเผยแพร่ ขยายผล และสร้างสรรค์กิจกรรมสภานักเรียน ภายในสถานศึกษาของตน อีกทั้งครูผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาสามารถนำไปเป็นแนวทางและพื้นฐานสำคัญในการจัดกิจกรรม กำกับดูแล สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ ต่อไป


https://drive.google.com/drive/folders/1ymz0foPC57PqHkKwPgEkiKZooJMAKYjc


กล่องแสดงความคิดเห็น


สภานักเรียนสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวกิจกรรมสภานักเรียน

OBEC PLAY

ข่าวสภานักเรียนยอดนิยม