สภานักเรียน

น้อมนำปรัชญาฯ สู่การเรียนรู้ของชาวสภานักเรียนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์งานสภานักเรียน - 12 มกราคม 2566 / หน้าหลักสภานักเรียน
แนะนำวิทยากร

น้อมนำปรัชญาฯ สู่การเรียนรู้ของชาวสภานักเรียนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร


วันที่ 12 ม.ค. 2566 ภาคบ่าย รศ. วรวรรณ โรจนไพบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ สภานักเรียนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร


ท่านวิทยากร รศ. วรวรรณ โรจนไพบูรณ์ ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำวิดีทัศน์เกี่ยวกับเศรษญกิจ สังคม และการเมือง ความตระหนักถึงความหวงแหน อนุรักษ์ผืนแผ่นดินไทย สภาวะโลกร้อน เป็นสื่อในการบรรยาย ในหลายทศวรรษ ที่ผ่าน ชี้ให้เห็นจุดอ่อน ของการขับเคลื่อนของสังคมอย่างรวดเร็ว ผ่านสังคมฐานนิยม เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู แต่ประชาชนขาดความระมัดระวังในการดำรงชีวิต 


อีกทั้งการบริหารจัดการของผู้นำประเทศที่ไม่เท่าทันกระแสของโลกาภิวัฒน์ และความเท่าทันกับการเติบโตของโลก อย่างรวดเร็ว ท่านวิทยากรได้อธิบาย สรุป และชี้แนะแนวทางในการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานสภานักเรียนเป็นอย่างดี จึงสร้างความประทับใจ และประสบการณ์สำคัญให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งกล่องแสดงความคิดเห็น


สภานักเรียนสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวกิจกรรมสภานักเรียน

OBEC PLAY

ข่าวสภานักเรียนยอดนิยม