สภานักเรียน

การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์งานสภานักเรียน - 13 มกราคม 2566 / หน้าหลักสภานักเรียน
แนะนำวิทยากร

การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น ฐานคิดที่สามารถต่อยอดได้จริง ในการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร


วันที่ 13 ม.ค. 2566 นายณัฐพงศ์ สุวรรณ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา (ประธานสภานักเรียน ปี ๒๕๕๒)ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น ในการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร


นายณัฐพงศ์ สุวรรณ ได้บอกเล่าประสบการณ์ตนเองในฐานะประธานสภานักเรียน ปี ๒๕๕๒ และเคยเข้าร่วมเรียนรู้กับทีมสภานักเรียน ถึงประวัติการทำงานในฐานะผู้นำนักเรียน ผู้ประสานงาน นักกิจกรรม ผู้สร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายในระดับโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียน ทำการเรียนรู้และใช้ชีวิตในวัยเรียน และวัยรุ่นอย่างมีความหมายและสอดคล้องกับช่วงวัย อีกทั้งบอกเล่าถึงประวัติการเรียนที่ควบคู่กับการทำกิจกรรม ทำงานพิเศษ ความมุ่งมั่นขยันในการเรียน การอ่านหนังสือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ภาวะผู้นำ 


คุณลักษณะที่ดีในการใช้ชีวิต รวมถึงการเสนอมุมมองด้านกฎหมาย สถานการณ์ และเป็นคำถามปลายเปิด ให้นักเรียนและครูที่เข้าร่วมในโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระ ด้วยการเสนอแนะแง่มุมทางกฎหมาย และคำแนะนำอย่างมีเหตุผล ซึ่งสร้างความประทับใจ และบทสรุปที่เป็นแนวปฏิบัติในฐานะผู้นำนักเรียนที่จะไปเผยแพร่ ขยายผล และสร้างสรรค์กิจกรรมสภานักเรียน ภายในสถานศึกษาของตน อีกทั้งครูผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาสามารถนำไปเป็นแนวทางและพื้นฐานสำคัญในการจัดกิจกรรม กำกับดูแล สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ ต่อไป

มุมมองเรื่องสภานักเรียนโดยท่านณัฐพงศ์ สุวรรณ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา
กิจกรรมในการอบรม
กล่องแสดงความคิดเห็น


สภานักเรียนสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข่าวกิจกรรมสภานักเรียน

OBEC PLAY

ข่าวสภานักเรียนยอดนิยม